Продължете към съдържанието

Приобщаващото образование в цифри

или

Инвестира ли държавата в обучение на педагогическите специалисти за работа с деца със СОП

Министерството на образованието и науката не събира и не съхранява информация за броя обучени педагогически специалисти, които са преминали обучения за работа с деца със Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (СДВХ).

Това научи „Нетипичен ум – СДВХ“ от отговора на поредното запитване, отправено до МОН. Поводът беше началото на новата учебна година, което „с нови сили“ изкара наяве дълбоката пропаст между нормативната уредба на приобщаващото образование и реалността в класната стая. Нашата поща, също както и социалните мрежи в различни профилирани групи, бяха залети от молби за помощ и съвет от родители на деца със СДВХ, сблъскващи се ежедневно с неразбиране и неприемане на състоянието на детето им, с отказ от реално прилагане на лесни и работещи мерки за приобщаване, с обвинения, че не са се справили с възпитанието и с натиск да преместят неудобното дете или да мине на индивидуална или полудневна (в начален курс) форма на обучение, дори когато няма нужда от това. Непознаването на СДВХ като състояние, външни проявни форми и методи на работа с деца със СДВХ, е една от основните причини за този сблъсък.

Отговорът на МОН не е изненадващ за нас. Преди месеци, на друго наше запитване образователното министерство отговори, че не разполага с информация конкретно за броя на децата и учениците, диагностицирани със СДВХ, които посещават детска градина или училище в България. 

Изненадващо беше обаче да разберем, че през последните 5 (пет!) години броят на учителите, преминали обучения за работа с деца със СОП по различни програми на МОН е…1785! Дори да приемем, че няма учители, преминали повече от едно обучение, това прави 3,2 % от всички учители, заети в системата на училищното (без предучилищното) образование, които по данни на НСИ са 55 000! При тези цифри, шансът дете със СОП да попадне на учител, преминал поне едно обучение за работа с деца със СОП, клони към нула. Но тъй като СОП е общо понятие за много и коренно различни образователни потребности, шансът този учител да е преминал обучение за работа с деца с точно такива специални образователни потребности, каквито има конкретното дете, е на практика несъществуващ.

Още по-тревожна става картината, когато съпоставим броя на обучените за работа с деца със СОП учители за последните пет години – 1785, с броя на децата със СОП, които са на ресурсно подпомагане през учебната 2022/2023 г. – 24 036, по данни на МОН, и 30 832, според медийни публикации. В системата на образованието са заети и 4846 ресурсни учители, но всички знаем, че, освен че са крайно недостатъчни, огромният труд, който полагат тези специалисти не може да замени работата с детето в класната стая.

Или да обобщим – между 24 000 и 30 000 деца със СОП и 1785 учители, обучени за пет години!!! Това прави по средно 357 обучени годишно от общо 55 000 учители.

Къде се къса връзката? Не открихме нормативно правило, което да задължава учителите, в чийто клас има дете или деца със СОП, да преминат обучение за работа с деца с точно такива специални образователни потребности. Чл. 221 до чл. 224 от Закона за предучилищното и училищното образование съдържат няколко красиво опаковани общи положения за принципното задължение на учителите да повишават своята квалификация и там, в края на последната разпоредба, мъждука „уговорката“ (защото няма как да го наречем другояче, особено на фона на горните цифри), че „повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати”. Очевидно, предвид твърде пожелателната формулировка на нормативното задължение за повишаване на професионалната квалификация и обективните факти, нито една структура в сферата на образованието на следи за реално, системно, целенасочено, надграждащо и ефективно спрямо нуждите на децата със специални образователни потребности повишаване на професионалната квалификация на учителите.

И за да не сме голословни, да погледнем данните, предоставени ни от МОН по цитираното по-горе запитване:

  1. Според представената информация, по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, общо за периода на проекта са обучени 315 педагогически специалисти по теми, свързани с работа с деца със СОП. Според публично достъпните данни целта на проекта, финансиран от ЕС с 19 911 123,00 лв.1https://sf.mon.bg/?go=projects&p=detail&projectsId=60, е била обучение на общо 52 900 педагогически специалисти по теми, насочени към: усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие; прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа; повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи. Ако проектът е изпълнен в цялост, то по него обучение, насочено към работа с деца със СОП, са получили малко под 0,6% от обучените.

2. Според предоставената от МОН информация, по проект „Подкрепа за приобщаващо образованиеобучение са преминали 2027 педагогически специалисти (обръщаме внимание, че 703-ма са преминали обучение, което не е насочено към практическа работа с деца със СОП, а само към прилагането на картата за функционална оценка на потребностите, която предхожда тази работа). Според публично достъпната информация, заложената цел на финансирания от Европейския съюз с 31 000 000 лв.2https://priobshtavane.mon.bg/ проект е да бъдат обучени 4850 специалисти. Реално проектът е изпълнен на 41,79%. Не знаем какви са причините за този резултат, но с неудоволствие се сещаме за коментара на един учител, участвал в анкетата ни, който заяви, че „Много рядко от обученията може да се научи нещо, обикновено само усвояват едни пари“.

3. Според предоставените от МОН данни, в периода 2018 – 2023 г. „по национални програми за квалификация на педагогическите специалисти“ са обучени общо 146 специалисти по теми, свързани с работата с деца със СОП. С други думи, за пет години държавата е инвестирала собствени средства в обучението на средно 29 специалисти за работа с деца със СОП. 

Ефективността на приобщаващото образование е въпрос не само на нормативна уредба, но и на реална и целенасочена държавна политика за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, наред с осигуряването на достатъчно на брой специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа. Горните данни говорят сами по себе си дали и доколко държавата инвестира в човешкия ресурс на приобщаващото образование, а обратната връзка от родители на деца със СОП единствено потвърждава, че образователните институции и МОН все още са длъжници на специалните деца.

С поредица от запитвания по реда на Закона за достъп до обществена информация, анкети и активна комуникация с родители на деца със СДВХ, „Нетипичен ум – СДВХ“ събра достатъчно информация, която разкри огромните пропуски в грижата за децата със СОП въобще и по-специално – липсата на каквато и да било държавна политика за диагностициране, терапевтиране и ресурсна подкрепа в рамките на образователната система на децата със СДВХ. Направихме и предложения до МОН за законодателни промени. Сигнализирахме Дирекция „Приобщаващо образование“ за натиска и непрекъснатите обвинения и тормоз, на които са подложени родителите на деца със СДВХ и самите деца, породени от невежество и отричане на техните потребности. Настъпи моментът да изискаме конкретен и ефективен отговор на нашите сигнали и предложения.

Ако искате да се включите в нашата кауза, разкажете ни за вашия случай, изпратете ни вашите предложения, последвайте ни в социалните мрежи, пишете ни на .

  • 1
    https://sf.mon.bg/?go=projects&p=detail&projectsId=60
  • 2
    https://priobshtavane.mon.bg/

Картинка: openart.ai

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *