Продължете към съдържанието

Устав

Член 1. Общи положения

(1 ) Сдружение „Нетипичен ум – СДВХ“ e сдружение, юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
(2) Този устав („Уставът“) урежда устройството, дейността и прекратяването на сдружението.
(3) Сдружението е независима, доброволна, демократична, обществена и самоуправляваща се организация на пълнолетни физически и юридически лица.
(4) Наименованието на сдружението е Сдружение „Нетипичен ум – СДВХ“. На английски наименованието на сдружението се изписва в буквален превод, по следния начин: „Atypical mind – ADHD”.
(5) Седалището е в P България, гр. София.
(6) Адресът за кореспонденция е София 1000, пк 83.
(7) Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
(8) Вътрешно структурните отношения и дейността на Сдружението се уреждат с Устава и с решения на управителните органи, съобразени с Устава.

Член 2. Цели на Сдружението

Сдружението има следните цели:

a. Да защитава и отстоява правата и интересите на децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност /СДВХ/, в това число, но не само:

  • за навременна, качествена и достъпна диагностика;
  • за подпомагане на децата със СДВХ и техните семейства в процеса на преодоляване на симптомите на СДВХ и свързаните с тях затруднения в личностното израстване, образователния процес и социалната интеграция;
  • за равноправие, недискриминация, ефективна грижа и реално предоставяне на специализирана подкрепа в детските заведения, предучилищното образование и училищното образование;
  • за толерантност, приемане и подкрепа от обществото;

б. Да повиши информираността и разбирането на българското обществото относно Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност и да се бори със стигмата, заблудите и дискриминационното отношение към децата със СДВХ.

в. Да повиши професионалната квалификация и подобри практическия опит на педагогическите специалисти, специалистите, осигуряващи ресурсна подкрепа и помощния персонал в детските заведения и образователните институции;

г. Да набира и систематизира информация и популяризира положителния опит в подкрепата и преодоляването на негативните проявления на СДВХ.

Член 3. Средства за постигане на целите

a. Сдружението, със собствени сили и средства, и чрез иницииране на сътрудничество и взаимодействие с компетентните институции, ще извърши мащабно проучване относно:

  • броя на децата, официално диагностицирани със СДВХ;
  • броя на децата, официално диагностицирани със СДВХ и получаващи ресурсна подкрепа в детските заведения и образователните институции като деца със СОП;
  • вида на предоставяната в детските заведения и образователните институции ресурсна подкрепа на децата със СДВХ;
  • броя на специалистите от различни направления в детските заведения и образователните институции, преминали обучение за работа със и подкрепа на деца със СДВХ;
  • броя и териториалното разпределение на специализираните медицински заведения, които извършват диагностика на СДВХ;

б. Сдружението ще осъществи проучване относно нивото на познаване и разбиране на СДВХ сред обществото, чрез анкети, дискусии, събиране и анализ на съществуващи данни;

в. Сдружението ще провежда публични дискусии, ще издава брошури и ще систематизира и разпространява данни за постигане на по-широка информираност на обществото за проблемите и предизвикателствата пред децата със СДВХ и техните семейства;

г. Сдружението ще търси подкрепа и съдействие за дейността си от водещи и утвърдени специалисти – психолози, психиатри, логопеди, терапевти, педагози.

д. Сдружението ще търси консултативно сътрудничество с международни организации и сдружения със сродни цели, като същевременно ще заимства и популяризира техния опит.

е. Допустимо е условието Сдружението да извършва допълнително стопанска дейност, при условие, че това е свързано с основния предмет на дейност и че приходите от тази дейност се използват само и единствено за постигане на целите, дефинирани в настоящия Устав. Предметът на допълнителната стопанска дейност се състои в: организиране на образователни курсове, мероприятия с информационна цел, организиране на професионални групи и групи по интереси, както и продажбата и разпространението на продуктите на гореспоменатите дейности.

Член 4. Финансови cредства

(1) Средствата, с които Сдружението ще финансира своята дейност за постигане на целите си са: участие в програми за подкрепа и финансиране на целите на Сдружението, членски внос, дарения, средства от частни организации, търговски дружества или сдружения в страната и чужбина.

Член 5. Членство

(1) Член на Сдружението може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, гражданин на ЕС или чуждестранен гражданин, както и всяко юридическо лице, които споделят целите на Сдружението, приемат и изпълняват неговия Устав и заплащат членския внос.

Член 6. Придобиване на членство

(1) Членството в Сдружението е доброволно и се заявява с писмена молба до Управителния съвет, в която лицето декларира, че отговаря на всички кумулативни условия съгласно член 5 от настоящия Устав.

(2) Управителният съвет разглежда молбата най-късно на следващото свое редовно заседание. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
(5) За особени заслуги в развитието на Сдружението, по решение на Общото събрание, се приемат и почетни членове, които нямат право на глас в Общото събрание.

Член 7. Права и задължения на членовете

(1) Всеки член на Сдружението има право да:
а. избира и да бъде избиран в ръководните органи, както и да предлага кандидатури;
б. участва в Общото събрание и в провежданите от Сдружението мероприятия;
в. прави предложения и поставя за разглеждане пред Общото събрание на въпроси от кръга на дейност на Сдружението;
г. се ползва от подкрепата и резултатите от дейността на Сдружението;
(2) Всеки член на Сдружението е длъжен да:
а. работи за постигането на целите на Сдружението и да подпомага неговите органи в осъществяване на дейността им;
б. спазва Устава на Сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
в. заплаща членски внос съгласно изискванията на Устава.
(3) Почетните членове на Сдружението се освобождават от заплащане на членски внос.
(4) Всеки един член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.
(5) Колективното членство (членство на сдружение на две или повече физически или юридически лица) дава право на един глас в Общото събрание.
(6) Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване юридическото лице – член.
(7) Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва след писмено уведомяване на Управителния съвет.
(8) За задълженията на Сдружението, неговите членове носят отговорност само до размера на имуществените вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Член 8. Прекратяване на членство

(1) Членството в Сдружението се прекратява при:
a. доброволно напускане на Сдружението, отправено чрез едностранно волеизявление до Управителния съвет;
б. изключване от Сдружението съгласно член 8. ал. 2;
в. при смърт или поставяне под запрещение на член, който е физическо лице;
г. при прекратяване на член юридическо лице;
д. при неплащане на три или повече членски вноски, след напомняне от страна на Сдружението.
е. при системно нарушаване на Устава и/или действия в противоречие с целите на Сдружението.
(2) Изключването на член от Сдружението става с решение на Общото събрание, при мотивирано предложение на Управителния съвет.
(3) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на членски вноски. Прекратилият членство член е длъжен да направи просрочените вноски за периода на членството му.

Член 9. Органи на управление

Върховен орган на управление е Oбщото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

Член 10. Общо събрание

(1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лица, които ги представляват и имат право на един глас.
(3) Членове на Сдружението могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно физически лица на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да упълномощават с правата си трети лица.

Член 11. Компетентност на Общото събрание

Правомощия на Общото събрание:
а. приема и изменя Устава;
б. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
в. приема програми за дейността на Сдружението;
г. взема решение за размера на членския внос;
д. приема бюджета, баланса и плана за дейността на Сдружението;
е. приема отчетите за работа на Сдружението и на неговите органи;
ж. взема решение за прекратяване на Сдружението;
з. взема решения за членство в други организации;
и. взема решения по въпросите, определени в неговата изключителна компетентност съгласно Устава;
й. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове.

Член 12. Свикване на Общо събрание

(1) Общо събрание се свиква да заседава от Управителния съвет на Сдружението в следните случаи:
a. на редовно заседание – поне един път годишно или на период не по-малък от 12 месеца;
б. на извънредни заседания – по искане на Управителния съвет или на една трета от членовете на Сдружението, в едномесечен срок от направеното искане;
в. от съда – ако не е свикано Общо събрание в горните случаи.
(2) Свикването на ОС се извършва с писмена покана до всички членове, изпратена по поща или куриерска служба или електронната поща /e-mail/, най-малко 7 дни преди събранието, в която се посочват датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието, както и указания по чия инициатива се свиква същото.
(3) Заседанията на Общото събрание на Сдружението може да бъдат провеждани чрез електронни средства за комуникация от разстояние, ако някои от членовете не могат да присъстват лично или при обстоятелства, непозволяващи присъствени заседания. Присъстващ е член, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Член 13. Право на сведения

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на адреса на управление на Сдружението и се предоставят на всички членове на Сдружението най-малко 7 (седем) дни преди това събрание.

Член 14. Кворум на Общото събрание

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват или се представляват най-малко половината от всички редовни членове на Сдружението. При липса на кворум Общото събрание се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се провежда независимо от новия кворум.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, подписан от всички присъстващи и приложени пълномощни, заверява се от председателя на събранието и протоколчика и е неразделна част от протокола.

Член 15. Гласуване на Общото събрание

(1) Всеки член на Сдружението има право на един глас.
(2) Гласуването е явно, освен при избора на ръководни органи или освобождаване на техни членове, както и по решение на Общото събрание.

Член 16. Конфликт на интереси

Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридическо/и лице/а, на което/които той/тя е управляващ или контролира.

Член 17. Решения на Общото събрание


(1) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство на присъстващите членове, а за изменение на Устава, прекратяване на Сдружението или включването й в друга организация – мнозинство 2/3 от присъстващитe.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.

Член 18. Протоколи на Общото събрание

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия заседанието и от протоколиращия, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепения към него списък на присъстващите и писмените материали по свикване и провеждане на събранието, се завеждат в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите решения в протокола.

Член 19. Контрол от страна на членовете

Член на Сдружението, има право да сезира Съда по законосъобразността на решение/я, взето/и на Общото събрание или несъответствието му с Устава на Сдружението в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от приемане на решението.

Член 20. Управителен съвет

Управителният съвет се състои от 3 (трима) члена, които са физически лица. Управителният съвет избира Председател и секретар измежду членовете си.

Член 21. Мандат на Управителния съвет

(1) Управителния съвет се избира за срок не по-голям от 3 (три) години.
(2) Членoвете на Управителния съвет е допустимо да бъдат преизбирани с неограничен брой мандати.

Член 22. Правомощия на Управителния съвет

Правомощия на Управителния съвет:
a. представлява като колективен орган Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
б. организира и ръководи дейността на Сдружението и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание;
в. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
г. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
д. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на Сдружението;
е. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността и финансовото му състояние на Сдружението за отчетния период;
ж. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
з. разглежда и утвърждава кандидатурите за нови членове;

Член 23. Заседания на Управителния съвет

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от упълномощен член на Управителния съвет.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на поне двама от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то същото се свиква от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки с особено мнение и възражение от всички членове на Управителния съвет.
(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия и водилия протокола.

Член 24. Решения на Управителния съвет

(1) Управителният съвет взема решение с обикновено мнозинство, като решенията могат да се вземат и чрез пълномощник. Член на Управителния съвет може да упълномощи друг член на УС с писмено пълномощно да го представлява на заседанието. Един член на Управителния съвет може да представлява само един отсъстващ член.
(2) Решенията в случаите, посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета.

Член 25. Председател и представителство

(1) Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет измежду неговите членове с мнозинство от 2/3 от присъстващите членовете за срок от 3 (три) години.
(2) Председателят свиква и ръководи Общото събрание и сключва договорите с щатните служители на Сдружението. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от секретаря на Управителния съвет.
(3) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет или от упълномощен член на Управителния съвет в негово отсъствие.
(4) Председателят на Сдружението няма право да извършва разпоредителни действия с недвижими имоти на Сдружението, в това число да обременява същите с тежести, без изрично решение на Управителния съвет.

Член 26. Имущество

(1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащото законодателство.
(2) Източници на средства на Сдружението се формират от:
а. членски внос;
б. Дарения, спонсорство и съвместна дейност;
в. организиране на курсове, семинари, обучения и др.
г. печатни издания, права върху интелектуална собственост и вещни права;
д. други разрешени от закона източници.
е. участие в програми финансово обезпечени от фондовете на ЕС, международни и национални правителствени и неправителствени организации и структури, отнасящи се до и засягащи авиацията.
(3) Имуществото на Сдружението е предназначено за самоиздръжката му и за осъществяване на целите му.

Член 27. Членски внос

(1) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
(2) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство на 2/3 гласа от присъстващите членове на сдружението.

Член 28. Стопанска дейност

(1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност: организиране на образователни курсове, мероприятия с информационна цел, организиране на професионални групи и групи по интереси, както и продажбата и разпространението на продуктите на гореспоменатите дейности.
(2) Извършената дейност по ал.1 на този член се подчинява на условията и реда, определени от законите, които я регулират.
(3) Сдружението не формира печалба и не изплаща под каквато и да е форма дивиденти или други разпределения на който и да било член.

Член 29. Преобразуване

Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушно решение на всички членове на Общото събрание, свикано с тази цел.

Член 30. Прекратяване на Сдружението

Сдружението се прекратява:
а. с решение на Общото събрание;
в. при изпадане в неплатежоспособност;
г. по решение на съда, когато са налице основанията на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 31. Ликвидация

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Председателя на Сдружението или от друго упълномощено от Управителния съвет лице.

Член 32. Имущество след ликвидация

Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, Ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно с направените от тях имуществени вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (1) Сдружението има печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.
(2) Печатът се съхранява от Председателя на Сдружението или от упълномощено от него лице от Управителния съвет.
§2. За всичко, неупоменато в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Р България.
§3. Този написан, прочетен и разбран Устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на 05 Април 2023 г. в гр. София.

УЧРЕДИТЕЛИ

Ася Олегова Манджукова-Стоянова

Марина Цветкова Йорданова

Соня Димитрова Паслъмова

Ирена Пламенова Славова

Ася Асенова Златева

Светлана Спасова Янкова

Валентина Цветкова Йорданова

Луиза Симон Вутова

Красимира Събева

Мария Костадинова

Снимка: Pixabay